Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

0685709923

Termat dhe kushtet

1. Kushtet e përgjithshme

1.1. Këto Kushte të Përgjithshme rregullojnë marrëdhëniet juridike që ndodhin midis klientëve të dyqanit Luleshtrydhja Shop (që deri më tani quhet Blerësi) dhe kompanisë Luleshtrydhja Shop që menaxhon dyqanin Luleshtrydhja Shop (i quajtur Shitësi) me shkëmbimin e mallrave. Kushtet e përgjithshme të përshkruara më poshtë nuk duhet të shkelin ligjet e vlefshme dhe aktet e tjera ligjore të vlefshme të Republikës së Shqipërisë. Përveç Kushteve të Përgjithshme, marrëdhëniet ndërmjet blerësit dhe shitësit do të rregullohen nga lista e çmimeve të dyqanit Luleshtrydhja Shop dhe nga praktikat e mira të vendosura.

1.2. Shitësi do të ruajë të drejtën për të ndryshuar ose plotësuar këto Kushte të Përgjithshme dhe listën e çmimeve në mënyrë të njëanshme në çdo kohë pa njoftim paraprak. Ndryshimet ose shtesat përkatëse do të hyjnë në fuqi në momentin e publikimit të informacionit përkatës në faqen e internetit të Luleshtrydhja Shop, Facebook apo Instagram. Porositë e bëra përpara ndryshimeve në Kushtet e Përgjithshme dhe listës së çmimeve që hyjnë në fuqi do të rregullohen nga kushtet që janë në fuqi në momentin e vendosjes së porosisë, përveç nëse parashikohet ndryshe në ligjin e vlefshëm ose në këto Kushte të Përgjithshme.

1.3. Duke zyrtarizuar një porosi në dyqanin Luleshtrydhja Shop, Blerësi do të konfirmojë se i ka shqyrtuar këto Kushte të Përgjithshme dhe se ka rënë dakord me to.

2. Lista e çmimeve

2.1. Lista e çmimeve do të përbëhet nga çmimet e shfaqura nga Shitësi në dyqanin Luleshtrydhja Shop për produktet në shitje, duke përjashtuar koston e dorëzimit dhe duke përfshirë ose përjashtuar taksat vendore TVSH-në.

2.2. Kostoja e dërgesës do të shfaqet në dyqanin Luleshtrydhja Shop me opsionet e dorëzimit të ofruara pas zyrtarizimit të porosisë dhe gjithashtu në seksionin e veçantë të titulluar "Dorëzimi dhe pagesat". Kostoja e dorëzimit do të llogaritet në bazë të kushtit të një dërgese në një adresë dërgese. Nëse Blerësi dëshiron të marrë mallrat e porositura në adresa të shumta, atëherë duhet të bëhet një porosi e veçantë për secilën adresë. Emri dhe kostoja e dërgesës së zgjedhur do të shfaqen gjithashtu në faqen e shportës së blerjeve përpara se të konfirmoni porosinë dhe në faturën e parapagesës dërguar në adresën e emailit të blerësit së bashku me konfirmimin e porosisë.

2.3. Shitësi do të ruajë të drejtën për të rregulluar çmimet e mallrave në çdo kohë. Nëse blerësi ka dërguar një porosi përpara hyrjes në fuqi të rregullimeve të çmimit, atëherë ajo porosi do të përmbushet për çmimet e vlefshme në momentin e konfirmimit të porosisë, me kusht që porosia e konfirmuar të jetë paguar brenda afatit të pagesës të përcaktuar më dt. faturën e parapagesës.

3. Shporta e blerjeve dhe zyrtarizimi i porosive

3.1. Dyqani Luleshtrydhja Shop do të krijojë automatikisht porosinë e blerjeve të klientit në momentin kur Blerësi kërkon "Të bëjë një porosi". Blerësi ka të drejtë të ndryshojë numrin dhe sasinë e produkteve duke na njoftuar përpara se porosia të niset në çdo kohë.

3.2. Pasi të kërkoni "Vendosni porosinë", ne do tju kërkojmë konfirmim të porosisë; një kopje e faturës së parapagesës do të dërgohet gjithashtu automatikisht në adresën e postës elektronike të deklaruar nga Blerësi në porosi. Kontrata e shitjes (tani e quajtur Kontrata) do të konsiderohet e nënshkruar nëse Blerësi konfirmon porosinë.

4. Pagesa për mallrat

4.1. Blerësi do të ketë opsionet e mëposhtme për të paguar për mallrat e porositura: në bazë të një faturë, kartë krediti VISA, kartë krediti Mastercard, PayPal ose Pagesë në dorëzim.

4.2 Disa destinacione të paparashikuara do t'ju duhet të paguani shumën shtesë të transportit. Këto tarifa do t'i ngarkohen dhe janë përgjegjësi e marrësit.

5. Dorëzimi dhe përgjegjshmëria e mallrave

5.1. Pasi kontrata të ketë hyrë në fuqi sipas pikës 3.2 të këtyre Kushteve të Përgjithshme dhe mallrat e porositura shtesë për përmbushjen e porosisë së blerësit të kenë mbërritur në stokun e shitësit(partnerit), partnerët bashkëpunues të shitësit do t'i dorëzojnë mallrat e porositura tek terminali i parcelës së zgjedhur nga Blerësi ose në adresën e dorëzimit të treguar në porosi. Nëse Blerësi dëshiron të ndryshojë destinacionin e dorëzimit, atëherë Blerësi do të njoftojë Shitësin për këtë përpara kohës se dorëzimit.

5.2. Shitësi do të jetë i detyruar të përmbushë porosinë jo më vonë se 5 ditë pas konfirmimit të porosisë së blerësit, përveç nëse është rënë dakord ndryshe ndërmjet palëve të kësaj Kontrate. Nëse Shitësi nuk është në gjendje të përmbushë porosinë, atëherë Shitësi do të njoftojë Blerësin për këtë dhe do t'i kthejë shumat e paguara nga Blerësi menjëherë dhe jo më vonë se brenda 30 ditëve nëse blerësi ka paguar online. Nëse blerësi humb interesin për blerjen për shkak të një afati të zgjatur të dorëzimit, Blerësi ka të drejtë të anulojë porosinë dhe parapagimi i bërë nga Blerësi (në rastin online) do të kthehet.

5.3. Shitësi dhe ndërmarrja postare ose kompania korriere që i ofron Shitësit një shërbim nënkontraktor nuk do të përgjigjen për ndonjë vonesë ose keqkuptim në dorëzimin e mallrave nëse vonesa ose keqkuptimi përkatës është shkaktuar nga mungesa e saktësisë së të dhënave të ofruara nga blerësi me vendosjen e porosisë.

5.4. Në rast të dorëzimit me korrier, malli do t'i dorëzohet blerësit personalisht në bazë të një dokumenti dërgese. Shitësi rekomandon që blerësi duhet patjetër të verifikojë paketimin e produkteve përpara se të marrë mallrat dhe të nënshkruajë dokumentin e dorëzimit. Në rast të dëmtimeve të dukshme, Blerësi ka të drejtë të refuzojë marrjen e mallrave. Me nënshkrimin në dokumentin e dorëzimit, blerësi konfirmon që ambalazhi ishte i paprekur ose pa dëmtime të dukshme në momentin e dorëzimit të mallit ose se blerësi ishte i kënaqur me gjendjen e paketimit dhe se vetë mallrat nuk janë dëmtuar. Për të refuzuar marrjen e një produkti me paketim të dëmtuar, produkti duhet t'i kthehet korrierit dhe informacioni përkatës duhet t'i dërgohet shitësit përmes formularit të kontaktit ose emailit [email protected]

6. Politika e anulimit dhe rimbursimit

6.1. Konsumatori ka të drejtë të tërhiqet nga një transaksion blerjeje i formalizuar në mjedisin online, nëse kjo tërheqje bëhet brenda 14 ditëve nga marrja e mallrave ose pas dorëzimit të mallrave te konsumatori. Për të kthyer mallrat, konsumatori duhet t'i dërgojë Shitësit aplikimin përkatës përmes emailit [email protected] ose formularit të kontaktit. Shitësi është i detyruar të konfirmojë marrjen e njoftimeve pa vonesa të panevojshme.

6.2 Produkti i kthyer duhet të jetë kompleti origjinal i dorëzuar – i papërdorur dhe në paketim origjinal të pahapur. Si produkti ashtu edhe paketimi i tij nuk duhet të shfaqin asnjë shenjë përdorimi, asnjë gërvishtje, etj. Nëse produkti i kthyer ose paketimi i tij është dëmtuar nga faji ose pakujdesia e blerësit, atëherë shitësi ka të drejtë të refuzojë produktin.

6.3 Tarifa postare e paguar nga konsumatori nuk do të kthehet pas kthimit të mallit. Në rast të tërheqjes nga transaksioni i blerjes, konsumatori do të mbulojë shpenzimet që lidhen me kthimin e mallit. Nëse arsyeja e kthimit është mospërputhja e mallrave me porosinë, atëherë Shitësi do të mbulojë të gjitha shpenzimet që lidhen me kthimin e mallrave.

6.4 Në rast të zgjidhjes së kontratës në bazë të p. 6.1 të termave dhe kushteve komerciale, Kontrata anulohet. Mallrat duhet t'i kthehen shitësit në periudhën deri në katërmbëdhjetë (14) ditë nga përfundimi i marrëveshjes.

6.5 Në rast të zgjidhjes së kontratës në bazë të p. 6.1, shitësi i kthen paratë e marra nga blerësi, në periudhën deri në katërmbëdhjetë (14) ditë nga përfundimi i kontratës. Nëse blerësi zgjidh kontratën, shitësi nuk është i detyruar t'i kthejë paratë para se blerësi t'i kthejë mallrat ose nëse ai konfirmon faktin e dërgimit të mallit në adresën e shitësit.

6.6. Të gjitha mallrat e dorëzuara nga Shitësi do të shënohen dhe asnjë mall i pashitur nga Shitësi nuk do të pranohet si mall i kthyer. Në rast të zbulimit të një tentative mashtrimi të blerësit, Shitësi ka të drejtë të tërhiqet nga transaksioni dhe të kërkojë kompensim për të gjitha shpenzimet që lidhen me incidentin specifik. Të gjitha ankesat në lidhje me mallrat e blera nga dyqani mund t'i dërgohen Shitësit përmes emailit ose formularit të kontaktit.

6.7. Nëse Blerësi nuk pajtohet me mendimet e Shitësit siç thuhet në bazë të pikave 6.2 dhe 6.3 të këtyre Kushteve të Përgjithshme, atëherë Blerësi do të ketë të drejtë të urdhërojë një vlerësim nga një ekspert i pavarur për të përcaktuar palën në faj në situatën e dhënë. Shpenzimet lidhur me ekspertizën mbulohen nga pala që ka dhënë mendim të pajustifikuar.

6.8 Shitësi ka të drejtë të anulojë porosinë e blerësit në mënyrë të njëanshme nëse parapagimi nuk është pranuar në llogarinë bankare të shitësit brenda afatit të pagesës të përcaktuar në faturën e parapagimit ose porositësi nuk kryen pagesën në dorëzim si dhe nëse mallrat e porositura nuk janë të disponueshme si dhe nëse Blerësi nuk pranon të marrë mallrat zëvendësuese të ofruara nga Shitësi. Në rast të refuzimit të mallrave zëvendësuese, parapagimi për porosinë e anuluar do t'i kthehet menjëherë Klientit në ka paguar online.

7. Procedura e kërkesës për garanci(kur aplikohet)

7.1 Ankesa mund të bëhet vetëm në rast se ky mall është në garanci dhe nuk ka përfunduar periudha e garancisë. Periudha e garancisë tregohet për çdo produkt që ne promovojmë.

7.2 Produkti nuk është në garanci dhe nuk mund të pranohet për pretendim garancie në raste të tilla:

-mallrat janë thyer pas përfundimit të periudhës së garancisë

-mallrat janë riparuar gabimisht, instaluar gabimisht ose modifikuar nga blerësi

-mallrat janë përdorur në kundërshtim me udhëzimet

-elementet e mallit gjatë operimit janë dëmtuar nga uji, rrufeja, zjarri ose rryma elektrike

-ka pasur ndryshime të paautorizuara të të dhënave në dokumentin e garancisë

7.3 Garancia mbulon mallrat që janë përdorur siç duhet dhe defektet që janë rezultat i fajit të prodhuesit. Ankesat për defekte mekanike, të cilat nuk ishin të dukshme gjatë marrjes së mallit, duhet të paraqiten menjëherë pas hapjes së produktit, pra menjëherë pas përdorimit të parë të produktit. Ankesat e mëvonshme për dështime mekanike në produkt janë të pamundura të identifikohen dhe të pranohen pretendimet për garanci.

7.4 Garancia nuk mbulon komponentët e prekur nga konsumimi dhe defektet që shfaqen gjatë transportit, magazinimit jo të duhur dhe shfrytëzimit të ashpër nga klienti. Kjo ndikon në periudhën e qëndrueshmërisë së produktit për këtë arsye nuk është një gabim nga ana jonë, prandaj nuk mund të pranohet në pretendimin për garanci.

7.5 Në rast të zbulimit të defekteve, Blerësi mund t'i dërgojë e-mail Shitësit nëpërmjet formularit të kontaktit ose emailit [email protected] ose duke e kontaktuar me anë të telefonit. Përshkruani defektet e produktit dhe defektet e tjera të mundshme. Për aq sa është e mundur, dërgoni mallrat në adresën tonë, duke përfshirë përshkrimin e detajuar të defekteve. Paketoni produktin tërësisht përpara se ta dërgoni te shitësi. Në rast të paketimit të pahijshëm të produktit gjatë dërgimit të tij tek shitësi, dhe si pasojë e dëmtimit të produktit gjatë transportit, ne nuk mbajmë përgjegjësi për ndonjë mosfunksionim të produktit dhe mallrat do t'i kthehen dërguesit direkt në moment në formë të prerë. Blerësi duhet të paguajë vetëm për dërgimin e artikullit me defekt, Shitësi do të paguajë për dërgimin përsëri te blerësi në rast se produkti pranohet për riparim nga Partneri jonë.

7.6 Shitësi duhet të marrë vendim për zgjidhjen e pretendimeve të garancisë brenda tre ditëve të punës. Kjo periudhë nuk përfshin kohën, e cila është e nevojshme për ekspertët për konstatim të difektit. Shitësi është i detyruar t'i sigurojë blerësit konfirmimin e datës dhe vendit të specifikuar të kërkesës së garancisë, arsyet e dështimeve të mundshme dhe të kërkuara nga mënyra e blerësit për eliminimin e saj, informacion se si blerësi do të informohet për zgjidhjen e pretendimeve të garancisë. Pretendimi i garancisë, duke përfshirë eliminimin e dështimeve, duhet të rregullohet gjatë 30 ditëve nga dita e pretendimit të garancisë, nëse nuk është rënë dakord për një periudhë më të gjatë. Nëse dita e fundit e periudhës së kërkesës së garancisë është e shtuna, e diela ose festa, ajo shtyhet për ditën tjetër të punës. Afati i kaluar përtej marrëveshjes është shkelje thelbësore e marrëveshjes së shitjes. Shitësi duhet t'i sigurojë blerësit konfirmimin e periudhës dhe mënyrës së shlyerjes së kërkesave të garancisë. Blerësi duhet të marrë mallrat e pretenduara brenda 30 ditëve nga afati i zgjidhjes së kërkesave të garancisë. Pas kësaj periudhe, shitësi ka të drejtë të mbledhë një pagesë racionale për ruajtjen e mallrave, ose ta shesë vetë. Në të njëjtën kohë, shitësi është i detyruar që paraprakisht ta informojë blerësin për qëllimet e tij dhe t'i japë atij kohë shtesë racionale për marrjen e mallrave.

8. Politika e sigurisë dhe e privatësisë

8.1. Pas pagesës me kartë krediti në dyqanin Luleshtrydhja Shop, kompania do të jetë përgjegjëse për të dhënat e kartës së kreditit. Shitësi ka akses vetëm në raportet e transaksioneve me kartë krediti dhe nuk ka akses në numrin e plotë të kartës së kreditit. Ju mund të merrni informacion shtesë në lidhje me sigurinë e të dhënave të përdorura në pagesat me kartë krediti nga faqja e internetit.

8.2. Shitësi do të përdorë informacionin e paraqitur nga Blerësi kryesisht për përmbushjen e urdhrave të blerjes dhe nuk do t'ia zbulojë informacionet rreth blerësit, të zbuluara gjatë blerjeve, palëve të treta, përveç rasteve të parashikuara në ligjin e vlefshëm. Të dhënat e klientit mund të përdoren në marketing të drejtpërdrejtë vetëm me pëlqimin e Blerësit; një pëlqim i tillë do të jepet duke deklaruar një adresë kontakti personale kur abonoheni në buletinin ose me plotësimin e formularit për t'u regjistruar si klient.

8.3. Blerësi do të ketë të drejtën të kontaktojë shitësin në çdo kohë në mënyrë që të revokojë dëshirën e blerësit për të marrë oferta personale. Blerësi do të ketë gjithashtu të drejtën të kërkojë që Shitësi të ndalojë përpunimin e të dhënave të blerësit ose që Shitësi t'i fshijë këto të dhëna, nëse e drejta përkatëse rezulton nga Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ose nga akte të tjera ligjore të vlefshme.

9. Përgjegjësia dhe rrethanat në rast forcave madhore

9.1. Shitësi dhe Blerësi do të jenë përgjegjës për dëmet e shkaktuara nga shkelja e këtyre Kushteve të Përgjithshme, në përputhje me rastet dhe qëllimet e përcaktuara në aktet ligjore të vlefshme të Republikës së Shqipërisë. Shitësi nuk mban përgjegjësi për mospërmbushjen e pjesshme ose të plotë të kontratës së shitjes, nëse mospërmbushja është shkaktuar nga një rrethanë e Forcës Madhore (përmbytje, tërmete, tsunami etj).

9.2. Shitësi do të përgjigjet për specifikimet teknike të produkteve të shitura vetëm në sferën e të dhënave të produktit të deklaruara në momentin e shitjes dhe në objektin e mos falsifikimit të mallrave.

9.3. Shitësi nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë dëmtim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të shkaktuar nga Blerësi si rezultat i përdorimit ose keqpërdorimit të produkteve.

9.4. Çdo kompensim i paguar blerësit për çdo mall për çfarëdo arsye nuk mund të kalojë shumën e paguar Shitësit për të njëjtat mallra. Gjithashtu, Blerësi nuk do të kompensohet brenda objektit të këtyre Kushteve të Përgjithshme për ndonjë dëm moral për shkak të ndryshimit të kohës së dorëzimit, çmimeve ose kushteve të tjera nga Shitësi, si dhe për ndonjë mundësi të humbur për shkak të ndryshimit të kushteve.

10. Klauzola të tjera

10.1. Secila dhe të gjitha çështjet që nuk rregullohen me këto Kushte të Përgjithshme do të rregullohen nga ligji i vlefshëm i Republikës së Shqipërisë dhe nga akte të tjera ligjore që rregullojnë marrëdhëniet ndërmjet Palëve. Çdo mosmarrëveshje dhe mosmarrëveshje mendimi midis Palëve që rezulton nga përmbushja e këtyre Kushteve të Përgjithshme do të zgjidhet kryesisht nëpërmjet negociatave të ndërsjella ndërmjet Palëve. Nëse një marrëveshje nuk mund të arrihet, atëherë të dyja palët do të kenë të drejtën t'i drejtohen Bordit të Mbrojtjes së Konsumatorit ose gjykatës për të mbrojtur të drejtat e tij.

12. Vlefshmëria e kushteve të tregtimit

10.1 Termat dhe kushtet tregtare hyjnë në fuqi më 01.01.2023.

Informacion ligjor i kompanisë:

Emri i dyqanit: Luleshtrydhja Shop

Numri i regjistrimit: Partnership

Adresa e zyrës administrative: Online Shop

ID e TVSH-së: Partnership

Numri telefonit: 0685709923

email: [email protected]

Copyright © 2021 - Built with Luleshtrydhja Digital . All rights reserved.